Semalt, Google Analytics-de Reddit.Com salgylanma spamyny nädip blokirlemelidigini düşündirýär

Reddit.com hasabyňyzda adaty bolmadyk traffigi we köp görnüşi görýän bolsaňyz, Google Analytics hasabyňyzyň sazlamalaryny düzetmäge synanyşmagyň zerurlygy ýok. Mostaňy-ýakynda rus ugrukdyryjy spamerler birnäçe ökde we meşhur domenlere spam iberip başladylar we Google Analytics-de beýleki adamlaryň jikme-jikliklerini ulanyp köp sanly hasap açdylar. Reddit.com sahypasynda köp web sahypalaryny döretdiler we özüňizi hoşniýetli hasaplaýanlar. Şeýle hem abc.xyz, addons.mozilla.org we theextweb.com ulanyjylaryna we web sahypalaryna ep-esli derejede ýokaşdy. Şeýlelik bilen, bu spamerlerden giç bolmazdan dynmak we şahsy maglumatlaryňyza girmek üçin gaty zerur.

Semalt hünärmeni Iwan Konowalow, spamçylaryň Google Analytics maglumatlaryňyzy reddit.com salgylanma traffigini we beýleki şuňa meňzeş kanuny web sahypalaryny ulanyp spam etmeginiň esasy sebäpleriniň biriniň siziň tarapyňyzdan ünsi çekmek isleýändiklerini we sizi şahsy taraplaryna çekmek isleýändiklerini aýdýar. URL-ler we baglanyşykly web brauzerleri. Baglanyşyklaryny açanyňyzda, okamak ýa-da ylham almak üçin peýdaly zadyň ýokdugyny görersiňiz. Youröne siziň saparyňyz elmydama olaryň pikirine görä hasaplanýar we Google AdSense tarapyndan töleg alýarlar. Soňky aýlarda, reddit.com köp adam tarapyndan spama girmek we köp sahypalara traffik ibermek üçin ulanyldy. Sahypany tanatmagyň gowy usuly boldy, ýöne indi hil netijelerini bermeýär.

Şeýle spamçylara baglanyşykly spamerler diýilýär we olara garşy çynlakaý çäreler görülýänçä saklanyp bilinmez. Bu spam strategiýasynyň erbet tarapy, Google Analytics-däki maglumatlary zaýalap biler, bu bolsa öz web sahypaňyzyň maglumatlaryny seljermek we baha bermek kynlaşdyrar. Reddit.com-dan bu görnüşde gelýän traffigiň ygtybarlylyk bilen hiç hili baglanyşygy ýok. Munuň ýerine, Google Analytics maglumatlaryňyza ep-esli derejede täsir edýär. Mysal üçin, salgylanmalar sahypaňyzdaky bir ýa-da iki web sahypasyna düşen ýaly bolup, takmynan 100 göterim bahasy bilen gidip biler. Şeýle netijeler web sahypaňyz üçin gowy däl we Google Analytics-ä goşulmaly däldir. Şeýle ýagdaýlarda traffigi süzüp, web sahypaňyzyň howpsuzlygyna göz ýetirmeli.

Referüz tutýan spamyň analitiki maglumatlaryňyzy zaýalamak ukybynyň bardygy hakykat. Şeýle hem bu siziň üçin dürli kynçylyklary döreder we web sahypaňyzyň gözleg motory optimizasiýasyna täsir edip biler. Bu maksat bilen, spamerler web sahypaňyzyň görnüşleriniň tebigy görünýändigine göz ýetirmek üçin dürli gurallary we taktikalary ulanýarlar we traffigiň reddit.com-dan gelýändigini duýýarsyňyz.

Referrer spamerleri köp sebäplere görä sahypalaryňyzy we maglumatlaryňyzy nyşana alýarlar. Mysal üçin, gözleg netijeleriňiz arkaly öz web sahypalaryny tanatmak isleýärler we sizi ýaryşyň arkasynda goýmak isleýärler. Mundan başga-da, sahypaňyzda arka baglanyşyklary döretmek arkaly Google gözleg motorynyň reýtingini ýokarlandyrmak isleýärler. Islendik görnüşde, web sahypaňyza zyýan berip biler we mümkin boldugyça ir gutulmalydyr.

mass gmail